Nederlands English

 
VERKOOPVOORWAARDEN (VEILINGEN)
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding waarbij Veilinghouder partij is. Degene(n) tot wie Veilinghouder in die rechtsverhouding staat(n), wordt(en) hierna Koper genoemd.
II. De verkoop geschiedt contant met een opgeld van 24,2% inclusief alle belastingen. Kopers buiten de EG en EG-ingezetenen buiten Nederland met een BTW-identificatienummer betalen 20% opgeld. Voor succesvolle live online biedingen wordt een toeslag van 5% op de hamerprijs in rekening gebracht. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor storingen of problemen bij Invaluable.
III. De Koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op opdrachtgevers beroepen. De Veilinghouder voert, zonder bijkomende kosten, de biedingen uit van Kopers die de veiling niet kunnen bijwonen. Bij gelijkluidende, schriftelijke biedingen wordt er geloot. Biedingen zonder limiet worden niet aanvaard. Schriftelijke biedingen, zowel als biedingen per telefoon, fax of e-mail dienen uiterlijk één uur voor aanvang van elke zitting door de Veilinghouder ontvangen te zijn.
IV. De hoogste bieder is de Koper. Mocht over het bieden of over de toeslag geschil ontstaan, dan zal het betreffende terstond opnieuw worden geveild. De Veilinghouder heeft het recht, zonder opgave van reden, een bieding te weigeren.
V. De Veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels terug te trekken uit de veiling, kavels te splitsen of bijeen te voegen.
VI. De boeken mogen geacht worden in goede staat te verkeren. Alle boeken zijn in 8°, tenzij anders vermeld. Koper dient terstond na het in bezit krijgen van de goederen de staat en het aantal te controleren. Reclames terzake van ernstige gebreken worden slechts aangenomen tot twee weken na het afgeven, dan wel afzenden der goederen. Reclames t.a.v. kavels bestaande uit meer dan drie boeken of prenten, of voorzien van de aanduiding "Sold w.a.f. (with all faults), not subject to return" worden niet aangenomen. Voor boeken of prenten die vier weken na de veiling nog niet zijn afgehaald, vervalt het recht op reclame. De Veilinghouder belast zich, desgewenst, met het versturen van het gekochte tegen vergoeding van porto- en verpakkingskosten. Prenten zullen worden toegestuurd zonder lijst.
VII. Achter ieder kavel staat de geschatte opbrengst in Euro vermeld. Er wordt op ±80% van deze schatting ingezet, tenzij twee of meer schriftelijke biedingen, of een door de inbrenger gestelde limiet een hogere inzet noodzakelijk maken. In het algemeen wordt ieder vorig bod door de Veilinghouder met ca. 10% in logische stappen verhoogd: tot € 5 (0-80), €10 (80-200), € 20 (200-400), € 50 (400-800), € 100 (800-2000), etc. Schriftelijke opdrachten die hiervan afwijken (51, 78, 115, 330, 480), worden als volgt gewijzigd: 50, 75, 110, 320, 450 etc. Bij gelijke biedingen wordt er geloot.
VIII. Betaling dient contant of met PIN-betaling te geschieden binnen twee weken na factuurdatum of door overschrijving op rekeningnummer 56.64.23.936 bij de ABN/AMRO bank N.V. (BIC: ABN ANL2A IBAN: NL 31 ABNA 0566423936). Betalingen met Mastercard of Visa worden geaccepteerd tegen betaling van een administratieve toeslag (3,5%). Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is de Veilinghouder gerechtigd de wettelijke rente te berekenen en zijn vordering ter incasso uit handen te geven. De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de Koper.
IX. De Veilinghouder is te allen tijde gerechtigd goederen die hij van de Koper onder zich heeft, onder zich te houden, totdat de Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Gekochte kavel(s) dienen evenwel tenminste binnen een periode van vier weken na de veiling afgehaald te worden. Na het verstrijken van deze termijn is de Veilinghouder gerechtigd de goederen voor rekening en riscico van de Koper op te (doen) slaan.
X. Bij gerezen geschillen is bij uitsluiting bevoegd de Rechtbank te 's-Gravenhage, behoudens gevallen ter competentie van de Kantonrechter. In dat geval is bij uitsluiting de Kantonrechter te Leiden bevoegd. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Veilinghouder en derden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil, prevaleert de Nederlandse tekst van deze voorwaarden boven de Engelse.

Privacy Policy

Burgersdijk & Niermans respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aankopen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Burgersdijk & Niermans zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankopen.

Burgersdijk & Niermans gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

·        Als u een aankoop doet, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

·        Om het kopen bij Burgersdijk & Niermans zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aankopen en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

·        Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aankondigingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

·        Als u bij Burgersdijk & Niermans een aankoop doet, bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server.

·        Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

·        Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Burgersdijk & Niermans verkoopt uw gegevens niet
Burgersdijk & Niermans zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Burgersdijk & Niermans gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website bij Burgersdijk & Niermans geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Burgersdijk & Niermans, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.